DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA ZZOŽP ZA PERIOD 2022. - 2024. GODINA

ZAVOD  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA

ŽUPANIJE  POSAVSKE

ODŽAK

Broj: 1.1.-14-722/21

Odžak, 02.06.2021. godine

 

 

DOKUMENT  OKVIRNOG  PRORAČUNA

ZAVODA  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA ŽUPANIJE  POSAVSKE  -  ODŽAK

ZA PERIOD  2022.  -  2024. GODINA

 

SADRŽAJ

 1. UVOD                                                                                                                                                       
 2. DJELATNOST ORGANIZACIJA RADA I FINANCIRANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA    

           2.1.    Djelatnost  zavoda                                                                      

           2.2.    Organizacija  Zavoda                                                                             

           2.3.    Cilj izrade  DOB-a                                                                                    

           2.4.    Financiranje  djelatnosti zavoda                                                          

                  2.4.1.  Prihodi                                                                                                  

                  2.4.2.  Rashodi                                                                                                

                  2.4.3.  Zbirni prikaz zahtjeva proračunskih korisnika (tabela 4a i 4b)        

 1. ZAKLJUČAK                                                                            
 2. PRILOZI                                                                                                                                                                  

 

 

 

          1. UVOD

 

Priprema i izrada proračuna, u skladu sa člankom 16. Zakonom o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine[1] u daljem tekstu: Zakon o proračunima), zasniva se na izrađen je Dokument okvirnog proračuna (DOP) koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.  

Izrada DOP-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda što je utvrđeno u dokumentu Ekonomske politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Trogodišnje planiranje proračuna je obaveza za sve korisnike proračunskih sredstva i izvanproračunskih fondova, pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljem tekstu: Zavod), kao izvanproračunskog  fonda u smislu člana 2. točka 48. Zakona o proračunima.

U skladu sa članom 16. Zakona o proračunima Ministarstvo financija FBiH dostavlja proračunskim  korisnicima i izvanproračunskim  fondovima proračunske  instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOP-a (u daljem tekstu: Instrukcije).

Dokument okvirnog proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za period 2022. – 2024. godine sadrži makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potrošnje te gornje granice rashoda za sljedeću i iduće dvije fiskalne godine, te time predstavlja i preliminarni nacrt proračuna za narednu godinu.

Prema projekcijama (Federalnog ministarstva financija [2].) za razdoblje  2022.-2024. godine u Bosni i Hercegovini se očekuje  ekonomski rast. Po prvi puta projiciran je okvir naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje  i osiguranje od neuposlenosti. Prema projekcijama FMF FBiH očekuje se rast prihoda u 2022.godini od 3,74%, u 2023. godini 4,78% i 2024.godini od 4,87%. Mišljenja smo da su te stope rasta preambiciozne pa smo mi u našem dokumenti išli sa uvećanjem od 1,50 % od 2022. godine do 2024.godine.

Na osnovu propisane metodologije definirani su pojedinačni postojeći programi koji predstavljaju djelatnost i poslovanje Zavoda. Programi ne obuhvaćaju izdatke za plate i naknade troškova zaposlenih jer u Zavodu ne postoji jasna podjela zaposlenih po pojedinim programima. Iz tog razloga su kao poseban program izdvojeni rashodi Stručne službe Zavoda koji obuhvaćaju plate i naknade, materijalne troškove kao i kapitalna ulaganja.

 

         2. DJELATNOST, ORGANIZACIJA RADA I FINANCIRANJE

2.1. Djelatnost Zavoda

 

U cilju osiguravanja sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje i ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sve osigurane osobe na području Županije Posavske, 2002. godine osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Županije posavske (u daljem tekstu Zavod). U navedenom cilju Zavod je obvezan zaključiti ugovore s zdravstvenim ustanovama primarnog i bolničkog nivoa (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita).

    U skladu s Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zavod u okviru svoje registrirane djelatnosti, obavlja sljedeće poslove:

 • koordinacije i primjene Zakona i Statuta i međunarodnih ugovora
 • provodi politiku razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama.
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa.
 • poduzimanje potrebnih mjera i iniciranje i predlaganje akata za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • ugovaranje s zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret županijskog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • učestvovanju u izradi i provođenju međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje, te obračun dugovanja i potraživanja skladu s ovim ugovorima,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • izrade pod zakonskih i općih akata u vezi s ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za čije donošenje je nadležan organ Kantona, odnosno organ Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja,
 • uređuje ostala prava vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • informatička podrška u poslovnom sustavu,
 • ostalih pitanja vezanih za ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • prijave i odjave osiguranika, izdavanje zdravstvenih iskaznica, provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja, prijem i ovjera zahtjeva za ortopedska pomagala,unos podataka i vođenje prvostupanjskih postupaka, izdavanje uvjerenja, kontrola obračuna i uplate doprinosa, računovodstveni i drugi statistički i administrativni poslovi itd.

 

2.2. Organizacija Zavoda

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske organiziran je u cilju ostvarivanja prava i osiguranja sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Organizacija rada i broj zaposlenih reguliran je pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Broj zaposlenih u zavodu je neposredno ovisan o obujmu poslova, a koji su determinirani brojem osiguranih osoba kao i veličinom područja, a koje pokriva Županijski Zavod zdravstvenog osiguranja i na koje uspostavlja svoje organizacijske jedinice.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta U Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske broj:2.2.-05-1187/13 od 30.12.2013.godine sa izmjenama i dopunama organiziran je rad u Stručnoj službi Zavoda.

Poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom Zavoda u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

 • središnjoj ustrojstvenoj jedinici:
  • ured ravnatelja
  • jedinica za internu reviziju
  • sektor za financije i računovodstvo
  • sektor za pravne, opće i kadrovske poslove 
  • sektor za sustav zdravstvenog osiguranja
 • Područno ustrojene jedinice:
  • Područni ured Odžak
  • Područni ured Orašje 
  • Područni ured Domaljevac-Šamac

 

Broj uposlenih i kadrovska struktura na dan 31.12.2020. godine je sljedeća:

 • središnja služba Odžak - 18 djelatnika (13 VSS, VŠS-1, 3 SSS i 1 NSS),
 • područni ured Orašje - 5 djelatnika (1 VŠS i 4 SSS),
 • područni ured Odžak - 4 djelatnika (2 VŠS i 2 SSS),
 • područni ured Domaljevac - 3 djelatnik (1 VSS, 1 SSS i 1 NSS).

 

2.3. Cilj izrade DOB- a

 

Izradom DOB-a osigurava se efikasnije  upravljanje javnim sredstvima  u cilju njihove racionalizacije potrošnje i usmjeravanja na programe zdravstvene zaštite visokog prioriteta.

U okviru djelokruga  rada i poslovanja  ciljevi zavoda zdravstvenog osiguranja su slijedeći:

 • Osigurati jednak pristup svim građanima kvalitetnoj i efikasnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti na razvoju obiteljske medicine,
 • Osigurati građanima jednak pristup kvalitetnoj i efikasnoj specijalističko-  konsultativnoj  i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,
 • Osigurati jednakopravnost svih građana i efikasno ostvarivanje prava na lijekove  sa «pozitivne liste lijekova», prava na ortopedska i druga pomagala i druga prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

2.4. Financiranje djelatnosti Zavoda

          

Sredstva kojima se finansira Zavod čine sredstva fonda zdravstvenog osiguranja – porezni prihodi i sredstva iz vlastitih izvora – neporezni prihodi.

Obavezno zdravstveno osiguranje, kao najznačajniji izvor finansiranja zdravstvenog sistema određen je veličinom i međusobnim djelovanjem tri osnovna parametra:

 • obuhvatom aktivnih osiguranika za koje obveznik vrši obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;
 • visinom osnovice, tj. bruto plaće, na koju se obračunava i uplaćuje doprinos i
 • visinom stope doprinosa

 

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda se sastoje od:

 • doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje za korisnike mirovina,
 • doprinosa za lica prijavljena na zdravstveno osiguranje za koja su obveznici uplate doprinosa Vlada Županije posavske,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika sa članovima porodice,
 • doprinosa za nezaposlena lica,
 • prihodi od ino osiguranja i
 • doprinos za zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima dobrovoljno osiguranje

 

Neporezni prihodi se sastoje od:

 • prihoda od poduzetničkih aktvinosti i imovine i prihoda od pozitivnih i kursnih razlika
 • prihoda od pružanja usluga građanima,
 • vlastitih prihoda.

 

Uvažavajući smjernice ekonomske i fiskalne politike  za period  2022. – 2024. godine, kao i učinke  globalne krize uzrokovane  prirodnom nesrećom koje u ovom trenutku ne mogu realno procijeniti  prihodi  Zavoda u 2021.godini. Prihodi zavoda u 2021.godini planirani su veći za 3,15 %  u odnosu na ostvarenje u 2020.godini. U 2022. godinu također je planiran rast prihoda  od 1,47 % u odnosu na 2021.godinu, a u 2023.godini  također planirano je uvećanje od  1,49 % u odnosu na 2022.godinu a u 2024.godini također je  planiran rast  od 1,85 % u odnosu na 2023.godinu.

 

2.4.1. Prihodi

 

Prihodi  Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske očekuje se od : doprinosa iz plaća radnika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba i doprinosa na prihod osoba koje obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost osobnim radom (89,80 % ide u Županijski fond a 10,20 % u Federalni fond od ukupno ubranih doprinosa), doprinosa iz mirovina i invalidnina, doprinosa za neuposlene osobe, doprinosa za socijalno ugrožene osobe, doprinosa za prihod onih lica koja sama plaćaju taj doprinos, dodatnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, doprinos iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti, naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodice radnika zaposlenih u inozemstvu, inozemnih umirovljenika i članova njihovih porodica, sredstva od osobnog učešća osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite itd.

Ukupni prihodi u 2020.godini ostvareni su u iznosu od 15.346.517 KM. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 14.306.816 KM i čine 93,23 % ukupni prihoda i neporezni prihodi u iznosu od 686.279 KM i čine 4,47 % ukupnih prihoda  i tekući transferi 353.422 KM i čine 2,30% ukupnih prihoda.

 

 

Procjene i projekcije prihoda i primitaka su date u sljedećem pregledu:

Redni broj

Ekonomski kod

OPIS

Ostvareno 2020.

Plan 2021.

Procjena 2022.

Projekcija 2023.

Projekcija 2024.

0

1

2

3

4

5

6

7

I

 

PRIHODI  I PRIMICI (II+VI)

15.346.517

15.830.000

16.063.000

16.303.000

16.604.000

II

700000

PRIHODI (III + IV + V)

15.346.517

15.830.000

16.063.000

16.303.000

16.604.000

III

710000

PRIHODI OD POREZA

14.306.816

14.686.000

14.906.000

15.129.000

15.356.000

IV

720000

NEPOREZNI PRIHODI

686.279

739.800

750.000

750.000

798.000

V

730000

TEKUĆI TRANSFERI

353.422

404.200

407.000

424.000

450.000

VI

810000

PRIMICI

0

0

0

0

0

 

2.4.2. Rashodi

 

Temeljna zadaća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske jeste planiranje, organiziranje i financiranje zdravstvene zaštite, te osiguranje ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U cilju realiziranja navedenih ciljeva Zavod će u razdoblju 2022.-2024. godine podržati sljedeće programe:

Pregled postojećih programa  opisanih u tabeli 1. čine slijedeći programi  zdravstvene zaštite:

Program 1.  Sredstva planirana za primarnu zdravstvenu zaštitu odnose se na financiranje zdravstvenih usluga  na nivou primarne zdravstvene zaštite i lijekova na recept , a na osnovu  ugovora  zaključenih sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Program primarne zdravstvene zaštite sadrži slijedeće programe:

Program 1.1 - Opća medicina i ostali vidovi zdravstvene zaštite,

Program 1.2 – Porodična / obiteljska medicina,

Program 1.3 – Lijekovi na recept.

Na osnovu pokazatelja za provođenje programa primarne zdravstvene zaštite  u periodu od 2022. – 2024. godine za opću medicinu i ostali vidovi zdravstvene zaštite predviđen je  iznos od 2.450.000 u 2022.godini na godišnjem nivou, a u 2023. godini predviđeni su u iznosu od 2.500.000 KM a za 2024.godinu predviđen je isti  iznos od 2.541.000 KM. Obiteljsku medicinu   predviđena su sredstva  u iznosu od 1.500.000 u 2022.godini na godišnjem nivou, a u 2023. godini predviđeni su u iznosu od 1.515.000 KM a za 2024.godinu predviđen je iznos također od 1.540.000 KM. Lijekovi s esencijalne liste  za 2022. – 2024. godine predviđeni su u iznosu od 1.400.000 KM za period 2022.godina,  za period 2023. godina predviđeni su u iznosu od 1.450.000,00 KM na godišnjem nivou a za 2024.godinu u iznosu od 1.474.000 KM.

Program 2. U okviru programa 2.  planirana su sredstva koja se odnose na financiranje specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite koje pružaju zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite i bolnice.

Za provođenje programa specijalističko-konsultativne zaštite koji se financiraju na nivou  Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja  u narednom trogodišnjem  periodu  procjenjen je za  2022. godinu  u iznosu od 950.000 KM na godišnjem nivou, za period 2023. godina predviđeni su u iznosu od 960.000 KM na godišnjem nivou, a za 2024.godinu 976.000,00 KM.

Program  3. – Planirana sredstva usmjeravaju se za financiranje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijalnog nivoa.

Sredstva planirana za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa odnose se na zdravstvenu zaštitu u Županiji Posavskoj. Za provođenje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog u periodu  za 2022. godinu predviđen je u iznosu 4.290.000 KM na godišnjem nivou, za period 2023. godina predviđeni su u iznosu od 4.290.000 KM na godišnjem nivou, a za 2024.godinu 4.350.000 KM.

Tercijarna zdravstvena zaštita se obezbjeđuje u klinikama i kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa u periodu  za 2022. godinu procijenjen je u iznosu 1.239.000,00 KM na godišnjem nivou, za period 2023. godina predviđeni su u iznosu od 1.321.000 KM na godišnjem nivou, a za 2024.godinu 1.382.000 KM.

Program 4. – Planirana sredstva usmjeravaju se za financiranje djelatnosti za javno zdravstvo.

Sredstva planirana za javno zdravstvenu djelatnost  odnose se na zdravstvenu zaštitu u Županiji Posavskoj. Za provođenje programa – Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva (preventivna zdravstvena zaštita djece i mladeži u školama) u periodu  za 2022. godinu predviđen je u iznosu 24.000 KM na godišnjem nivou, za period 2023. godina predviđeni su u iznosu od 24.000 KM na godišnjem nivou, a za 2024.godinu 25.000 KM.

Program  5. – Program zdravstvene zaštite u inozemstvu obuhvata pod programe liječenja osiguranih osoba u  inozemstvu na osnovu odluka o upućivanju na liječenje u inozemstvo, liječenje ino nosioca osiguranja i liječenje detaširanih radnika za vrijeme boravka u inozemstvu. Za provođenje programa  zdravstvene zaštite u inozemstvu  za 2022.godinu procijenjen je iznos od 948.000 KM, za 2023.godinu procijenjen je iznos od 958.000 KM a za 2024.godinu procijenjen je iznos od 958.000 KM.

Program 6. – Ostala prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju  pod programe: Naknade plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana, ortopedska pomagala, putne troškove i ostala prava koja se financiraju iz obveznog zdravstvenog osiguranja na nivou županije kao i porodiljnje naknade koje nam refundira Vlada županije. Za provođenje ovih programa u 2022.godinu predviđen je iznos od 1.140.000 KM, za 2023.godinu predviđen je iznos od 1.150.000 KM a za 2024.godinu predviđen je iznos od 1.153.000 KM.

Program  7. – Program u funkciji obezbjeđenja financiranja sistema zdravstvenog osiguranja odnosi se na aktivnosti koje se provode u stručnim službama zavoda zdravstvenog osiguranja. 

Plaće i naknade uposlenih planirane su u iznosu od 917.000 KM u 2022.godini, 930.000 KM u 2023.godini i 950.000 KM u 2024.godini.

Izdaci za materijal i usluge planirane su u iznosu od 250.000,00 KM u 2022.godini, 250.000,00 KM u 2023.godini i 250.000,00KM u 2024.godini.

Tekući transferi (transferi neprofitnim organizacijama i transferi zdravstvenim ustanovama –povrat participacije planirani su u iznosu od 795.000 KM u 2022.godini, 795.000 KM u 2023.godini i 795.000 KM u 2024.godini.

Kapitalna potrošnja  planirana je u iznosu od 10.000 KM u 2022.godini, 10.000,00 KM u 2023.godini i 10.000 KM u 2024.godini.

Tekuća pričuva  planirana je u iznosu od 150.000 KM u 2022.godini, 150.000 KM u 2023.godini i 200.000 u 2024.godini.

 

2.4.3. Zbirni prikaz zahtjeva proračunskog korisnika ( tabele 4a. i 4b. )

U  tabelama  zbirni prikaz zahtjeva dat je zbir postojećih program

 

         3. ZAKLJUČAK

 

Iako predložena metodologija  za izradu DOB-a nije prilagođena specifičnim van proračunskim fondovima ipak predstavlja osnovu za srednjoročno planiranje budućih  aktivnosti tj. Programa zdravstvene zaštite i potrebnih sredstava za  u zdravstvenom sektoru na teritoriji Županije.

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Ravnatelj Zavoda

                                                                                                                                                                                                                     _______________________

                                                                                                                                                                                                                     Josip Vidović dipl.oec

 

                                                                              

           4. PRILOZI

 

Tabela 1. Program 1    Primarna zdravstvena zaštita – ukupno

Tabela 1. Program 2    Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita

Tabela 1.  Program  3  Bolnička zdravstvena zaštita

Tabela 1.  Program  4  Javno  zdravstvena  djelatnost  (financiranje djelatnosti zavoda za Javno  zdravstvo)

Tabela 1.  Program  5  Zdravstvena  zaštita u inozemstvu

Tabela 1.  Program  6  Ostala prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Tabela  1. Program 7  Programi u funkciji obezbjeđenja financiranja sistema zdravstvenog Osiguranja

Tabela  4a. i 4b.           Zbirni prikaz zahtjeva  zavoda zdravstvenog osiguranja

 

[1] Zakon o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19);

[2]FMF FBiH- Revidirane projekcije javnih prihoda za 2021.godinu i projekcije za razdoblje 2022. – 2024.godina.

 

DOB 2022.-2024. tablice

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba