Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2015.godinu Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 09.05.2016 . godine donijelo je

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2016.godinu

 

Stranica 7 od 7