Na temelju članka 33.st.1. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) te članka 11.Odluke o načinu izvršenja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu Upravno vijeće na 4. sjednici održanoj 26.03.2018.  godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2018.godinu